X3-710S-LUP-AV

X3-710S-LUP-AV LOA 3 WAY

30MC

30MC LOA THÀNH PHẦN MID BASS 3 INCH

X-S65C

X-S65C LOA THÀNH PHẦN (PHÂN TẦN) 2 CHIỀU - 6.5 INCH

X-S65

X-S65 LOA ĐỒNG TRỤC (TOÀN DẢI) 2 CHIỀU - 6.5 INCH

X-S69C

X-S69C LOA THÀNH PHẦN (PHÂN TẦN) 2 CHIỀU - 6x9 INCH

R-S65C.2

R-S65C.2 LOA THÀNH PHẦN (PHÂN TẦN) 2 CHIỀU - 6.5 INCH

R-S65.2

R-S65.2 LOA ĐỒNG TRỤC (TOÀN DẢI) 2 CHIỀU - 6.5 INCH

R-S69C.2

R-S69C.2 LOA THÀNH PHẦN (PHÂN TẦN) 2 CHIỀU - 6x9 INCH

R-S69.2

R-S69.2 LOA ĐỒNG TRỤC (TOÀN DẢI) 2 CHIỀU - 6x9 INCH